RSS Feed abonnieren

Liste aktueller Browserkennungen

14. Juni 2010

Frisch aus dem Log – eine Liste aktueller Browserkennungen. Vielleicht braucht es jemand.

5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
Apple-PubSub/65.19                                                                                
Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)                                             
Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)                                                        
Bloggsi/1.0 (http://bloggsi.com/)                                                                 
BlogPulseLive (support@blogpulse.com)                                                             
BlogSearch/2 +http://www.icerocket.com/                                                           
Domnutch-Bot/Nutch-1.0 (Domnutch; http://www.Nutch.de/)                                           
feedworker/1.0 crawler (+http://www.bloggerei.de)                                                 
Googlebot-Image/1.0                                                                               
ia_archiver (+http://www.alexa.com/site/help/webmasters; crawler@alexa.com)                       
Jakarta Commons-HttpClient/3.1                                                                    
Java/1.6.0_14                                                                                     
libwww-perl/5.805                                                                                 
Moreoverbot/5.1 (+http://w.moreover.com; webmaster@moreover.com) Mozilla/5.0                      
Mozilla/0.6 Beta (Windows)                                                                        
Mozilla/0.91 Beta (Windows)                                                                       
Mozilla/1.22 (compatible; MSIE 2.0d; Windows NT)                                                  
Mozilla/1.22 (compatible; MSIE 2.0; Windows 95)                                                   
Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows CE; 240x320)                                          
Mozilla/3.0 (compatible; WebCapture 2.0; Auto; Windows)                                           
Mozilla/3.0 (x86 [en] Windows NT 5.1; Sun)                                                        
Mozilla/4.0 (compatible;)                                                                         
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)                                                   
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95; MSIECrawler)                                      
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)                                               
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 3.1)                                                   
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) Opera 6.01  [en]                                   
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)                                            
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)                                                    
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95; BCD2000)                                           
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)                                                    
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)                                                
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; .NET CLR 1.0.2914)                             
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)                                                
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)                             
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; T312461)                                       
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; America Online Browser 1.1; rev1.2; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1)                                                   
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 4.0) Opera 7.0 [en]                                   
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) Opera 7.02 Bork-edition [en]                     
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Update a; AOL 6.0; Windows 98)                                             
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)                                                                
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)                                                   
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; Creative)                                         
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows ME) Opera 7.11  [en]                                               
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)                                                            
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; APC; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50215; InfoPath.1)
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Avant Browser [avantbrowser.com]; Hotbar 4.4.5.0)                         
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; KTXN)                                                                     
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)                                     
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)                                                                           
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; {C82B7F9E-8A9D-4594-2E1B-5F43043423F2}; .NET CLR 1.1.4322)                
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Crazy Browser 1.0.5)                                                      
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Deepnet Explorer 1.5.0; .NET CLR 1.0.3705)                                
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.00                                                            
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 9.0                                                             
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE; .NET CLR 1.1.4322)                                                  
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Hotbar 4.5.1.0; SV1; .NET CLR 1.1.4322; IEMB3)                            
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; KKman2.0)                                                                 
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Maxthon; .NET CLR 1.1.4322)                                               
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MRA 4.3 (build 01218); .NET CLR 1.1.4322)                                 
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MRA 4.6 (build 01425))                                                    
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MyIE2; Deepnet Explorer)                                                  
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)                                                        
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; Alexa Toolbar; (R1 1.5))                               
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; FDM)                                                   
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Netscape/8.0.4                                                            
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.54 [en]                                                           
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)                                                                  
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ru) Opera 8.01                                                            
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ru) Opera 8.50                                                            
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Sgrunt|V109|867|S1012992214|dialno; snprtz|S04345540980867#867|isdn)      
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;  SLCC1;  .NET CLR 1.1.4325;  .NET CLR 2.0.40607;  .NET CLR 3.0.30729;  .NET CLR 3.5.30707;  MS-RTC LM 8)
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)                                                                                                    
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; AskTB5.5)                                                                                          
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts)                                                                                    
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; MRA 4.6 (build 01425); .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)                      
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322; PeoplePal 6.2)                                                  
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; (R1 1.5); .NET CLR 1.1.4322; HbTools 4.7.0)                                        
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.5)                                                                                            
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1                                                                                         
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)                                                                                        
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Media Center PC                                                                                    
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.6 (build 01425); MRSPUTNIK 1, 5, 0, 19 SW)                                                   
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.40607)                                          
Mozilla/4.0 (compatible- MSIE 6.0- Windows NT 5.1- SV1- .NET CLR 1.1.4322                                                                                  
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)                                                                                 
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) Babya Discoverer  8.0:                                                          
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)                                                             
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) NS8/0.9.6                                                                       
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; XMPP Tiscali Communicator v.10.0.2; .NET CLR 2.0.50727)                         
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)                                    
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YPC 3.0.2; .NET CLR 1.1.4322; yplus 4.4.02b)                                                       
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; TheFreeDictionary.com; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 2.0.50727)                        
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2;  SLCC1;  .NET CLR 1.1.4325;  .NET CLR 2.0.40607;  .NET CLR 3.0.30729;  .NET CLR 3.5.30707;  InfoPath.2) 
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2;  SLCC1;  .NET CLR 1.1.4325;  .NET CLR 2.0.50727;  .NET CLR 3.0.30729;  .NET CLR 3.5.30729;  MS-RTC LM 8)
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)                                                             
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2;  SV1;  .NET CLR 1.1.4322;  .NET CLR 2.0.50727;  .NET CLR 3.0.04506.648)                                 
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2;  SV1;  .NET CLR 1.1.4325;  .NET CLR 2.0.40607;  .NET CLR 3.0.04506.648)                                 
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; Win64; AMD64)                                                                                           
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; Win64; x64; SV1; .NET CLR 2.0.50727)                                                                    
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; WOW64; SV1; .NET CLR 2.0.50727)                                                                         
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT) ::ELNSB50::000061100320025802a00111000000000507000900000000                                                 
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)                                                                                                             
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2)                                                                        
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 6.0)                                                                                                        
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 6.0 ; .NET CLR 2.0.50215; SL Commerce Client v1.0; Tablet PC 2.0                                            
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; TOB 6.05; Windows NT 6.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)                                                                                                                                                                                     
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; TOB 6.11; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET CLR 3.0.04506; Media Center PC 5.0; SLCC1; .NET CLR 1.1.4322)                                                                                                                                    
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)                                                                                                                                      
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; byond_3.5; InfoPath.2)                                                                                                               
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProducts; (R1 1.1); ZangoToolbar 4.8.2; SpamBlockerUtility 4.8.0)                                                              
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.5)                                                                                                                              
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; yplus 5.1.04b)                 
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1; .NET CLR 3.0.04506.30; Creative ZENcast v1.00.19)                                 
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.1),gzip(gfe) (via translate.google.com)                                                                                                                                                                   
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)                                                   
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1;  SLCC1;  .NET CLR 1.1.4322;  .NET CLR 2.0.40607;  .NET CLR 3.0.30729;  .NET CLR 3.5.30729)                                           
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1;  SLCC1;  .NET CLR 1.1.4322;  .NET CLR 2.0.40607;  .NET CLR 3.0.30729;  .NET CLR 3.5.30729;  MS-RTC LM 8)                             
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1;  SLCC1;  .NET CLR 1.1.4322;  .NET CLR 2.0.50727;  .NET CLR 3.0.30729)                                                                
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1;  SV1;  .NET CLR 1.1.4322;  .NET CLR 2.0.50727)                                                                                       
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)                                                                                                             
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB0.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; MSN Optimized;US)                                                                                                                                                     
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB0.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)                              
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)                                             
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2;  SLCC1;  .NET CLR 1.1.4325;  .NET CLR 2.0.50727;  .NET CLR 3.0.30729;  .NET CLR 3.5.30729;  InfoPath.2)                              
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)                                              
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; WOW64; SLCC1; .NET CLR 3.0.04506)                                                                                                    
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)                                               
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)                                                                                                                         
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB0.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; MSN Optimized;US)                                                                                                                                                     
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB0.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)                              
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; yie8)                          
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; AskTbBAV5/5.8.0.12217)                                                                                          
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)     
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Win32; WEB.DE); (webde/1.1.0.21); .NET CLR 2.0.50727)                                
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)                                                                                                      
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; IEMB3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; IEMB3)                        
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)                                                                                                                                                                    
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727)                                                                                                     
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)                                             
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)                                                         
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2)                                             
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 1.1.4322)                                      
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3)                                                                                                                                                                   
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)                                                                                                                                                               
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)                                                                                                                                                                           
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; WOW64; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3)                                                                                                                                    
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0)                         
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; Tablet PC 2.0)                  
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3; .NET4.0C; .NET4.0E)                                                                                                                                        
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0)                  
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0)                          
Mozilla/4.0 (compatible; Powermarks/3.5; Windows 95/98/2000/NT)                                                                                                                         
Mozilla/4.0 (vBSEO; http://www.vbseo.com)                                                                                                                                               
Mozilla/4.61 [en] (X11; U; ) - BrowseX (2.0.0 Windows)                                                                                                                                  
Mozilla/4.76 [en] (Windows NT 5.0; U)                                                                                                                                                   
Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U)                                                                                                                                                   
Mozilla/5.0                                                                                                                                                                             
Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)                                                                                        
Mozilla/5.0 (compatible; discobot/1.1; +http://discoveryengine.com/discobot.html                                                                                                        
Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)                                                                                            
Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)                                                                                                                   
Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)                                                                                                                
Mozilla/5.0 (compatible; Google Desktop/5.9.911.3589; http://desktop.google.com/)                                                                                                       
Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)                                                                                                         
Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)                                                                                                         
Mozilla/5.0 (compatible; spbot/2.0.4; +http://www.seoprofiler.com/bot )                                                                                                                 
Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)                                                                                                 
Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html)                                                                                                        
Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)                                                                                                     
Mozilla/5.0 (en-us) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko; Google Wireless Transcoder) Version/3.1 Safari/525.13                                                                        
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 3_1_2 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile/7D11 Safari/528.16                                          
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 3_1_3 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile/7E18 Safari/528.16                                          
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; de-de) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7                                                        
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; de-de) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7                                                         
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21.10                                                        
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.1) Gecko/20090624 Firefox/3.5                                                                                             
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; de-de) AppleWebKit/531.21.11 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21.10                                                       
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; de-de) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko)                                                                                         
Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3                                                                                         
Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)                                                                                                                      
Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; U; en) Opera 8.00                                                                                                                                          
Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; U; en) Opera 8.01                                                                                                                                          
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3                                                                                                   
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4                                                                                                 
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5                                                                                                   
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 ( .NET CLR 3.5.30729)                                                                             
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)                                                                              
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 (WEB.DE) Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)                                                                     
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3                                                                                                   
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)                                                                             
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)                                                                              
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)                                                                                  
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (DomainTools)                                               
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.70 Safari/533.4                                                                    
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.7) Gecko/20050414 Firefox/1.0.3                                                                                                  
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1                                                                                              
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9                                                                                                
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3                                                                                                
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)                                                                           
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6                                                                                                    
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9) Gecko/2008052906 Firefox/3.0 (.NET CLR 3.5.30729)                                                                               
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)                                                               
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3                                                                                                
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)                                                                          
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3                                                                                                   
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.4) Gecko/20091016 Firefox/3.5.4 (.NET CLR 3.5.30729)                                                                              
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)                                                                              
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3                                                                                                   
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB7.0 ( .NET CLR 3.5.30729)                                                                      
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB7.0 ( .NET CLR 3.5.30729) FirePHP/0.4                                                          
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)                                                                             
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 (GMX/1.6.2) Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)                                                                 
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 ( .NET CLR 3.5.30729)                                                                                 
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-GB; rv:1.0; trendictionbot0.3.0; trendiction media spider; http://www.trendiction.com/bot/; spider@trendiction.com;) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11                                                                                                                                                                                
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.70 Safari/533.4                                                                    
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3                                                                                                
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)                                                                             
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; cs; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)                                                                              
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3                                                                                                   
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)                                                                              
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 YFF35 Firefox/3.6.3 GTB7.0                                                                                      
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-GB; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.70 Safari/533.4
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fi; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB7.1
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041107 Firefox/1.0
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko GranParadiso/3.0.11
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.4) Gecko/2008103100 SUSE/3.0.4-4.6 Firefox/3.0.4
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.3; ips-agent) Gecko/20090824 Fedora/1.0.7-1.1.fc4  Firefox/3.5.3
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.9) Gecko/20100401 Ubuntu/9.10 (karmic) Firefox/3.5.9
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1.6) Gecko/20091226 Gentoo Firefox/3.5.6
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100414 Gentoo Firefox/3.6.3
Mozilla/6.0 (compatible; MSIE 7.0a1; Windows NT 5.2; SV1)
msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
Opera/7.11 (Windows NT 5.1; U) [en]
Opera/7.54 (Windows NT 5.1; U)  [pl]
Opera/7.60 (Windows NT 5.2; U)  [en] (IBM EVV/3.0/EAK01AG9/LE)
Opera/8.00 (Windows NT 5.1; U; en)
Opera/8.01 (Windows NT 5.1)
Opera/9.00 (Windows NT 4.0; U; en)
Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; en)
Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; ru)
Opera/9.01 (Windows NT 5.1; U; en)
Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.01
Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.5.24 Version/10.53
Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; en-GB) Presto/2.5.24 Version/10.53
Opera/9.80 (Windows NT 6.0; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.10
Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; de) Presto/2.5.24 Version/10.53
Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.10
Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; en) Presto/2.2.15 Version/10.10
ping.blo.gs/2.0
Rome Client (http://tinyurl.com/64t5n) Ver: 0.9
Safari/6531.22.7 CFNetwork/454.9.4 Darwin/10.3.0 (i386) (MacBook6%2C1)
Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
Surphace Scout&v4.0 - scout at surphace dot com
The Incutio XML-RPC PHP Library -- WordPress/2.9.2
T-Mobile Dash Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows CE; Smartphone; 320x240;) MSNBOT-MOBILE/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
T-Online Browser
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.4) Gecko/20030711
WordPress/2.9.2; http://deruwe.de
yacybot (amd64 Linux 2.6.28-18-generic; java 1.6.0_0; Europe/en) http://yacy.net/bot.html
yacybot (amd64 Linux 2.6.32-22-generic; java 1.6.0_18; Europe/en) http://yacy.net/bot.html
yacybot (i386 Linux 2.6.32-22-generic; java 1.6.0_20; Europe/de) http://yacy.net/bot.html
yacybot (i386 Linux 2.6.33-ARCH; java 1.6.0_20; Europe/de) http://yacy.net/bot.html
yacybot (x86_64 Mac OS X 10.6.3; java 1.6.0_20; Europe/de) http://yacy.net/bot.html
Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; m)
Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)

Tags:

Eine Antwort zu “Liste aktueller Browserkennungen”

  1. hellraiser
    2. September 2010 um 20:42 Uhr

    hab ich zwar nicht gebraucht, aber ich wollt dir dennoch mal zeigen, dass ich durchaus ab und an hier bin… ;-)

tempo@deruwe.de jl@deruwe.de